ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY – 2023-1-SK01-KA122-SCH-000140117